welkom bij Goudsite juwelier
Winkel Mandje € 0,00

Je hebt nog niets in je winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit c.q. zijn van toepassing op alle door Goudsite gedane aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten.
Indien één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.
Goudsite heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar site te veranderen.
Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.


Erkenning elektronische communicatie
Goudsite erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen enkel vanwege het feit dat de communicatie elektronisch is.

Levertijd
De levertijd bedraagt drie dagen of minder doch maximaal veertien dagen, indien de levertijd langer wordt dan veertien dagen wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld en bestaat voor beide partijen de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden door dit per e-mail (of fax of post) te melden.
Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het artikel. Op is op.
Goudsite is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade, kosten of verliezen geleden door u of derden ten gevolgen van het niet dan wel te laat leveren van producten.
Levering alleen binnen de Benelux en Duitsland.

Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief bezorgkosten zoals vermeld op de website .
Alle prijzen zijn in Euro's.
Goudsite houdt het recht prijzen te wijzigen. Indien de oorspronkelijke prijzen worden verhoogd heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden door dit per e-mail (of fax of post ) te melden binnen vijf werkdagen nadat Goudsite u van de prijswijziging in kennis heeft gesteld.

Betaling
Betaling kan op de volgende wijze: iDEAL, bank of giro overschrijving, bank- of girocheque.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen vindt betaling plaats 7 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.
Indien niet binnen de overeengekomen termijn betaald wordt, heeft Goudsite het recht de levering op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tevens kan Goudsite zonder ingebrekestelling de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de consument, vanaf de dag dat hij in verzuim is aan Goudsite de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de door Goudsite geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Goudsite verschuldigd bent hebt voldaan.
Het risico ter zake de geleverde producten gaat op het moment van levering op u over.

Afkoelingsperiode
Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen heeft u de bevoegdheid om binnen zeven werkdagen, zonder opgave van rede het product te retourneren, met uitzondering van speciaal voor u vervaardigde artikelen, en artikelen die om hygiënische redenen niet kunnen worden omgeruild (oorbellen en stekers).
Goudsite behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een deel van het betaalde bedrag aan u te retourneren wanneer het product dat geretourneerd wordt naar het oordeel van Goudsite gebruikt of door uw schuld of nalatigheid beschadigd is.
Indien u de overeenkomst binnen de afkoelingsperiode wenst te ontbinden dient u dit onmiddellijk aan Goudsite kenbaar te maken via e-mail (of fax of post) en dient u het product direkt te retourneren waarbij u zelf de kosten van en het risico voor het retourzenden dient te dragen.
Goudsite zal dan zo spoedig mogelijk het betaalde bedrag minus de bijdrage in de verzendkosten retourneren via bank of giro .

Klachten
Alle klachten met betrekking tot de levering, kwaliteit, hoedanigheid van een artikel, of iedere andere klacht, zullen door Goudsite serieus in behandeling worden genomen.
Neemt u in een dergelijk geval contact met ons op via telefoon, fax of e-mail service@goudsite.nl Goudsite zal zo spoedig mogelijk naar een oplossing zoeken.
Per e-mail wordt u op de hoogte gebracht van een eventuele oplossing van uw klacht. Bij eventuele geschillen bestaat er de mogelijkheid van bemiddeling door de consumentenbond.

Privacy

Om je een goede en persoonlijke service te bieden, hebben we enkele gegevens van je nodig. Als je jezelf bij ons inschrijft, worden o.a. naam, (e-mail)adres, telefoonnummer gevraagd. Deze gegevens slaan wij op in ons klantenbestand. Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch je domeinnaam en uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

1. je e-mailadres als je dit aan ons communiceert 2. de domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan. 3. alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bv. onderzoeksinformatie en/of site-registratie) Deze informatie wordt gebruikt voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Goudsite verwerkt 2 soorten gegevens:

INDENTITEITSGEGEVENS

1. het verwerken van je bestelling. 2. de bezorging van je bestelling op het (door jouw) gekozen afleveradres. 3. en het aanbieden van onze laatste aanbiedingen, akties, informatie en nieuwsbrieven. (indien je, je hebt aangemeld)

BETALINGSGEGEVENS

de betaling van je bestelling

VERSTREKKING VAN GEGEVENS

Wij verstekken geen gegevens aan derden die jouw persoonlijke levenssfeer aantasten. Je beschikt uiteraard over het recht om je gegevens te verbeteren en te veranderen. Wens je geen mailings meer van ons, dan kun je dat schriftelijk of via de website aangeven. Als je ons jouw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je on-line geplaatst hebt. Op deze site gebruiken we cookies ( een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd.

GEHEIMHOUDING

De personen die handelen onder het gezag van de bevoegde, alsook de bevoegde zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens. Behalve voorzover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

BEVEILIGING

Om inzage van je persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Goudsite verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietigingen en onbedoeld verlies.
Geschillen tussen u en Goudsite zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
Op alle overeenkomsten, alsmede op de pre-contractuele fase is Nederlands recht van toepassing.


Rechten
Het woordmerk Goudsite is een geregistreerd merk en mag zonder de voorafgaande toestemming van Goudsite niet gebruikt worden. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt de auteursrechten modelrechten en rechten op databanken, welke verband houden met of rusten op deze website behoren toe aan Goudsite of anderen . Ook de door Goudsite vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen,foto's,berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van Goudsite, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is zonder voorafgaande toestemming van Goudsite, niet toegestaan.

Goudsite ®
E-mail info@goudsite.nl
Hoogstraat 85
3131 BM Vlaardingen
telefoon 0104677779
KvK Rotterdam:24180242
BTW-nr NL133278979b01
rekening nummer: Postbank 6335160